Ein del saker på Samferdselsdepartementets område

St.prp. nr. 68 (2006-2007), Innst. S. nr. 274 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2007 Innst. S. nr. 274 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke at Trøndelag Bomveiselskap AS får høve til å utvide bompengeordninga på E6 Trondheim-Stjørdal for å delfinansiere bygging av ny bru over Nidelva i Trondheim. Vidare at Kristiansand bompengeselskap AS får høve til å forlenge eksisterande bompengeordning i Kristiansand for å finansiere utbygging av gang- og sykkeltiltak. Stortinget har vidare med bakgrunn i orienteringar frå Regjeringa, drøfta ulike luftfartssaker, forskotteringar og bompengeopplegg av vegprosjekt, framdrift av arbeidet med Haukelitunnelane, framdrift av Oslopakke 3, arbeidet i Hanekleivtunnelen i Vestfold, om vegtilsyn mv., og vidare saker under jernbaneformål og særskilte transporttiltak.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007