Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS

Dokument nr. 3:2 (2006-2007), Innst. S. nr. 124 (2006-2007), Innst. S. nr. 100 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2007 Innst. S. nr. 100 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstillinger fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dokument nr. 3:2 (2006-2007) Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS. Innst. S. nr. 124 (2006-2007) ble besluttet sendt tilbake til komiteen, fordi det var fremkommet nye opplysninger. Riksrevisjonen ble på denne bakgrunn bedt om å undersøke saken. Tilleggsundersøkelse avdekket at flere av eiendomstransaksjonene var uoversiktlige, uten tilstrekkelig sporbarhet og dokumentasjon. Komiteen finner det kritikkverdig at Entra Eiendom ga informasjon som ikke var tilstrekkelig og opplysninger som var ukorrekte eller upresise i forbindelse med utarbeidelsen og behandlingen av Dokument nr. 3:2 (2006-2007) og understreker at Riksrevisjonen er helt avhengig av å få korrekt og tilstrekkelig informasjon for å kunne utføre sin oppgave. Komiteen understreker at selv om Stortinget har fått flere redegjørelser om Entra Eiendom AS, ber komiteen om en redegjørelse som egen sak til Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2007