Lov om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (endring av gebyr for pass til barn)

Ot.prp. nr. 65 (2006-2007), Innst. O. nr. 83 (2006-2007), beslutning. O. nr. 105 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. O. nr. 83 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en endring i lov om pass som innebærer at gebyret for pass til barn under 16 år settes ned fra 420 kroner til 270 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2007