Innstilling fra justiskomiteen om lov om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (endring av gebyr for pass til barn)

Dette dokument

Til Odelstinget

Sammendrag

I proposisjonen fremmer Regjeringen forslag om endringer i lov om pass § 3 fjerde ledd annen setning. Endringen går ut på at gebyret for pass til barn under 16 år settes ned fra 420 kroner til 270 kroner.

Lovendringen er en ren teknisk oppfølging av budsjettprosessen.

I proposisjonen er forslaget forutsatt iverksatt med virkning fra 29. juni 2007. Dette vil gi en mindreinntekt for inneværende år på ca. 18,3 mill. kroner. Helårsvirkningen av gebyrreduksjonen er beregnet til ca. 36,6 mill. kroner.

Endringen av gebyrene for pass til barn under 16 år har ingen administrative konsekvenser.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Anne Marit Bjørnflaten, Thomas Breen, Ingrid Heggø og Hilde Magnusson Lydvo, fra Fremskrittspartiet, Jan Arild Ellingsen, Solveig Horne og Thore A. Nistad, fra Høyre, Elisabeth Aspaker og André Oktay Dahl, og fra Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Saxi, synes det er positivt at gebyrene på pass for barn reduseres fra 420 kroner til 270 kroner, slik at dette kan bidra til at de økonomiske belastningene for barnefamilier kan reduseres. Komiteen viser til at gebyrreduksjonen er et ledd i tilpasningen til Regjeringens retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger, som innebærer at gebyrer i utgangspunktet ikke skal være høyere enn statens produksjonskostnader for den aktuelle tjenesten.

Komiteen vil imidlertid at endringen skal gjøres gjeldende fra 15. juni 2007.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er positive til at man nå reduserer gebyret for pass til barn. Pass er et dokument man som norsk borger har krav på, og som man har behov for ved reiser til utlandet. Disse medlemmer mener det da er feil å bruke passgebyret til skattlegging av norske borgere. Disse medlemmer mener derfor man bør legge selvkostprinsippet til grunn ved beregning av passgebyret, og ber Regjeringen komme tilbake til dette i forbindelse med budsjettet for 2008.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Odelstinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass

I

I lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass skal § 3 fjerde ledd annet punktum lyde:

For pass til barn under 16 år betales et beløp stort 270 kroner.

II

Loven trer i kraft 15. juni 2007.

Oslo, i justiskomiteen, den 31. mai 2007

Anne Marit Bjørnflaten
leder og ordfører