1. mellombels lov om arbeidsløyve eller opphaldsløyve til personar frå Bosnia-Hercegovina. 2. lov om endringar i lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her ( utlendingsloven) m.v.

Ot.prp. nr. 13 (1994-95), Innst. O. nr. 67 (1994-95), beslutning. O. nr. 71-72 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1995 Innst. O. nr. 67 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1995

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1995