Representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Kenneth Svendsen og Robert Eriksson om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Dokument nr. 8:101 (2006-2007), Innst. O. nr. 99 (2006-2007)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Kenneth Svendsen, Robert Eriksson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.06.2007 Innst. O. nr. 99 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). Forslaget ble fremmet med bakgrunn i de forslag Fremskrittspartiet fremmet i forbindelse med behandlingen av Trygdeoppgjeret 2007, jf. Innst. S. nr. 281 (2006-2007). Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2007