Lov om endringer i domstolloven og straffeprosessloven m.m.

Ot.prp. nr. 25 (1994-95), Innst. O. nr. 35 (1994-95), beslutning. O. nr. 43 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.03.1995 Innst. O. nr. 35 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.1995

   Behandlet i Odelstinget: 23.03.1995

   Behandlet i Lagtinget: 06.04.1995