Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i domstolloven og straffeprosessloven m.m.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 35 (1994-1995)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 25 (1994-95)
  • Dato: 09.03.1995
  • Utgiver: justiskomiteen