Lov om endringer i lov av 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond m.v.

Ot.prp. nr. 33 (1994-95), Innst. O. nr. 56 (1994-95), beslutning. O. nr. 63 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 26.05.1995 Innst. O. nr. 56 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1995

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.1995