Offentlige anskaffelser

Ot.prp. nr. 7 (2007-2008), Innst. O. nr. 24 (2007-2008), beslutning. O. nr. 39 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2007 Innst. O. nr. 24 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har, med stemmene fra Ap, SV og Sp, vedtatt endringer i lov om offentlige anskaffelser. Endringen innebærer at det ved forskrift kan pålegges statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organ å ta inn klausuler i tjeneste-og bygge - og anleggskontrakter som skal sikre lønns - og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2007

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2007