Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008 (spesialisthelsetjeneste)

Budsjett-innst. S. nr. 11 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2007 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2008 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde (budsjettramme 15). De samlede utgiftene utgjør om lag 116 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det bevilges om lag 84 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet etter forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet og med subsidiær støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2007