Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008

Budsjett-innst. S. nr. 13 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 5 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2007 Budsjett-innst. S. nr. 13 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av rammeområde 17 Samferdsel på inntekts- og utgiftskapitler for 2008 under Samferdselsdepartementet , Fiskeri- og kystdepartementet (Kystforvaltning), Fornyings- og administrasjonsdepartementet (IKT-tiltak) og Justisdepartementet (nødnett) . Netto rammebeløp for rammeområde 17 er kroner 24 664 621 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2007