Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 42 (1994-95), Innst. O. nr. 63 (1994-95), beslutning. O. nr. 75 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.06.1995 Innst. O. nr. 63 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1995

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1995