Helsepersonelloven og helseregisterloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 13.03.2008 Innst. O. nr. 38 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i helsepersonelloven og helseregisterloven. Endringene innebærer en presisering av krav til attester, erklæringer o.l. som utstedes av helsepersonell. Videre er det vedtatt endringer i de administrative sanksjoner som kan rettes mot helsepersonell som har overtrådt de regler som gjelder for tjenestene de skal yte. Det er også vedtatt et tydelig lovforbud mot urettmessig å tilegne seg taushetsbelagte pasientopplysninger og andre helseopplysninger. De fleste endringene ble enstemmig vedtatt, men Fremskrittspartiet hadde på et par punkter alternative forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2008

   Behandlet i Odelstinget: 08.04.2008

   Behandlet i Lagtinget: 29.04.2008