Pasientrettighetsloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. O. nr. 49 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven som innebærer at pasientombudsordningen utvideles til å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Odelstinget: 08.05.2008

   Behandlet i Lagtinget: 20.05.2008