Utlendingsloven (tvungent verneting i Oslo for utlendingssaker)

Ot.prp. nr. 29 (2007-2008), Innst. O. nr. 40 (2007-2008), beslutning. O. nr. 52 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 14.03.2008 Innst. O. nr. 40 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt at det skal gjøres unntak i utlendingsloven fra bestemmelsene om valgfritt verneting i tvisteloven, slik at søksmål og begjæring om midlertidig forføyning mot staten etter utlendingsloven må anlegges ved Oslo tingrett.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2008

   Behandlet i Odelstinget: 08.04.2008

   Behandlet i Lagtinget: 29.04.2008