Utlendingslovgivinga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.)

Ot.prp. nr. 72 (2007-2008), Innst. O. nr. 33 (2008-2009), beslutning. O. nr. 46 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2008 Innst. O. nr. 33 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har mot stemmene fra Fremskrittspartiet vedtatt kapittel 13 i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Dette kapitlet gjelder særlige regler for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen. Lovvedtaket gjennomfører direktiv 2004/38/EF i norsk rett.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2008

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2008