Ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven

Ot.prp. nr. 65 (2007-2008), Innst. O. nr. 7 (2008-2009), beslutning. O. nr. 5 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.11.2008 Innst. O. nr. 7 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet følgende endringer: Dagens mulighet til å få manglende avviklet ferie økonomisk kompensert begrenses. Bare ved sykdom eller permisjoner i ferieåret er dette nå mulig. Manglende avviklet ferie i andre tilfeller skal overføres til neste år. Alle arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret gis rett til ekstra ferieuke. Avtale om forskuddsferie begrenses til to uker i tråd med hva som gjelder for adgangen til å avtale overføring av ferie. Det er i tillegg enkelte mindre justeringer og endringer av lovteknisk karakter. Det er lovtekniske endringer i arbeidsmiljøloven for å samle og tydeliggjøre hjemmelsgrunnlaget for å fastsette "REACH-forskriften". Det er videre endringer i arbeidsmarkedsloven for å sikre hjemmel for at departementet i forskrift kan fastsette vilkår for innleie av arbeidstakere fra utleievirksomhet og for tilsyn med slik innleie. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 20.11.2008

   Behandlet i Lagtinget: 25.11.2008