Folketrygdloven

Ot.prp. nr. 64 (2007-2008), Innst. O. nr. 76 (2007-2008), beslutning. O. nr. 104 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 12.06.2008 Innst. O. nr. 76 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har i en felles innstilling fra arbeids- og sialkomiteen behandlet både Ot.prp. nr 64 (2007-2008) lov om endringer i folketrygdloven og representantlovforslag nr. 126 (2007-2008) fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Carl I. Hagen om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). Lovendringene kommer som en følge av at partene i trygdeoppgjøret for 2008 var enige om å øke garantert tilleggspensjon for unge uføre fra dagens 3,30 pensjonspoeng til 3,50 pensjonspoeng, med virkning fra 1. mai 2008. Endringene trer i kraft straks og gis virkning fra 1. mai 2008.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2008

   Behandlet i Odelstinget: 17.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 20.06.2008