Folketrygdloven, utvidelsesykmeldingsretten, rehabiliteringspenger

Ot.prp. nr. 63 (2007-2008), pkt. 1, 3, 4 og 5, Innst. O. nr. 74 (2007-2008), beslutning. O. nr. 103 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.06.2008 Innst. O. nr. 74 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i folketrygdlovens § 10-8 slik at det gis hjemmel til å yte rehabiliteringspenger til personer som blir syke etter endt attføring. I tillegg får § 10-8 tredje ledd tilføyd en ny bokstav h slik at det som en overgangsordning gis hjemmel til å tilstå rehabiliteringspenger til personer som mottar stønad til livsopphold etter å ha avsluttet en lang dagpengeperiode under sykdom. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2008

   Behandlet i Odelstinget: 17.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 20.06.2008