Folketrygdloven (utvidelse av sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter mv.)

Ot.prp. nr. 63 (2007-2008), kap. 1, 2 og 5, Innst. O. nr. 17 (2008-2009), beslutning. O. nr. 13 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. O. nr. 17 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en lovendring som innebærer at retten som kiropraktorer og manuellterapeuter har til å sykmelde, utvides fra åtte til tolv uker. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Vedtaket ble fattet med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 25.11.2008

   Behandlet i Lagtinget: 04.12.2008