Havner og farvann

Ot.prp. nr. 75 (2007-2008), Innst. O. nr. 36 (2008-2009), beslutning. O. nr. 55 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.01.2009 Innst. O. nr. 36 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt lov om havner og farvann i samsvar med forslag fra Regjeringen. Loven erstatter lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann mv. Hovedmålsettingen med en ny lov er å etablere et juridisk rammeverk, som i lys av nye utfordringer, bidrar til at havnene utvikles til logistikknutepunkter, og til effektiv og trygg sjøtransport som med sitt miljøfortrinn hevder seg i konkurransen med øvrige transportformer. Det er lagt til rette for økt samarbeid mellom offentlige og private aktører med sikte på å oppnå en mer rasjonell havnestruktur, samt søkt å oppnå forenklinger i form av mer effektive og mindre detaljstyrende regler for kommunene som havneeiere. Et annet hovedanliggende har vært å lage et mer brukervennlig styrings- og forvaltningsverktøy for myndighetenes regulering av sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet langs kysten.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.01.2009

   Behandlet i Odelstinget: 03.02.2009

   Behandlet i Lagtinget: 10.02.2009