Konkurranselova

Ot.prp. nr. 35 (2007-2008), Innst. O. nr. 62 (2007-2008), beslutning. O. nr. 87 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. O. nr. 62 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstingets flertall, bestående av AP, Sv og SP, har vedtatt endringer i konkurranseloven § 21 som innebærer at et vedtak av Kongen i statsråd om å tillate en foretakssammenslutning i saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning, ikke behøver å vente på departementets klagebehandling. Samme flertall har vedtatt endringer i § 18 meldinger om foretakssammenslutninger.Et enstemmig Odelsting har videre vedtatt endringer i §§ 19, 20, 26 og 27.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2008