Lov om pågripelse og overlevering mellom de nordiske stater

Ot.prp. nr. 39 (2007-2008), Innst. O. nr. 66 (2007-2008), beslutning. O. nr. 96 (200872008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 02.06.2008 Innst. O. nr. 66 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt lov om pågripelse og overlevering mellom de nordiske stater på grunn av straffbare forhold. Loven innfører et nytt og mer effektivt system for overlevering av lovbrytere til strafforfølging og straffullbyrding. Loven gjennomfører konvensjonen om overlevering for straffbare forhold mellom de nordiske land som Stortinget samtykker i at skal ratifiseres.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2008

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2008