Plan- og bygningsloven, (byggesaksdelen)

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008), Innst. O. nr. 50 (2008-2009), beslutning. O. nr. 68 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 26.02.2009 Innst. O. nr. 50 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I den nye loven er det lagt vekt på forenkling og effektivisering av byggesaksbehandlingen og bedre kvalitet i byggesakene. Det innføres blant annet en obligatorisk uavhengig kontroll når bestemte kriterier foreligger, som skal sikre at byggeforskriftene følges. Kommunenes tilsynsplikt styrkes. Det lovfestes en plikt til å følge opp ulovlige forhold. Den nye loven styrker kravene til tilgjengelighet i bygg og uteområder. I tillegg til å fremme god universell og arkitektonisk utforming skal loven også fremme en bærekraftig utvikling og ivareta hensynene til helse, miljø og sikkerhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2009

   Behandlet i Odelstinget: 17.03.2009

   Behandlet i Lagtinget: 24.03.2009