Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 50 (2008–2009)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 45 (2007–2008)
  • Dato: 26.02.2009
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 64
Til Odelstinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 26. februar 2009

Tore Hagebakken Bent Høie
leder ordfører