Endringer i Husleieloven

Ot.prp. nr. 74 (2007-2008), Innst. O. nr. 27 (2008-2009), beslutning. O. nr. 47 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2008 Innst. O. nr. 27 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Endringene innebærer blant annet at utleier må opplyse skriftlig om at leieavtalen ikke kan sies opp i den avtalte leietiden. Når utgifter til vann og avløp skal betales etter målt forbruk, kan det avtales at leieren skal betale for dette i tillegg til leien. Det er også gjort endringer i depositumbestemmlsene, blant annet at utleieren ikke lengre kan få utbetalt skyldig husleie uten at leieren varsles på forhånd. Også spesialreglene ved utleie av klausulerte boliger er endre, blant annet ved at det kan inngås tidsbestemte leieavtaler av kortere varighet enn tre år Det er også gjort begrensninger i adgangen til å fremleie og utleier har fått rett til å disponere boligen under leierens fravær.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2008

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2008