Opplæringslova (Om formålet med opplæringen)

Ot.prp. nr. 46 (2007-2008), Innst. O. nr. 22 (2008-2009), beslutning. O. nr. 42 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. O. nr. 22 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Alle 7 partier står bak en avtale om endret forslag til ny formålsparagraf for opplæringen. Saken har vært tidligere vært utredet av Bostad-utvalget. Odelstinget vedtok enstemmig ny § 1-1 i opplæringsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2008