Barnehageloven (rett til plass i barnehage)

Ot.prp. nr. 52 (2007-2008), Innst. O. nr. 69 (2007-2008), beslutning. O. nr. 100 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. O. nr. 69 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i barnehageloven som gir lovfestet rett til barnehageplass. Et enstemmig Odelsting støtter lovvedtaket. Innstillingen inneholder ellers merknader som bl.a. gjelder barnehagepolitikk, herunder vurderinger vedrørende full barnehagedekning. Her har partiene fordelt seg i et flertall som består av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterparti og et mindretall hovedsaklig bestående av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2008