Folketrygdloven

Dokument nr. 8:68 (2007-2008), Innst. O. nr. 50 (2007-2008)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, André N. Skjelstad, Martin Engeset, Robert Eriksson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP), (KrF) og (V) Innstilling avgitt 06.05.2008 Innst. O. nr. 50 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet et representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Martin Engeset, Åse Gunhild Woie Duesund og André N. Skjelstad om lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) Representantlovforslaget gikk ut på å bedre arbeidsincentivene for 68- og 69-åringer. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Ikke bifalt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2008

   Behandlet i Odelstinget: 23.05.2008