Mortifikasjon av skuldbrev m.v.

Ot.prp. nr. 37 (2007-2008), Innst. O. nr. 53 (2007-2008), beslutning. O. nr. 94 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.05.2008 Innst. O. nr. 53 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i mortifikasjonsloven slik at mortifikasjonssaker etter denne loven som hører under norske domstoler, skal reises for Brønnøy tingrett. Bakgrunnen for endringen er å gi en effektiviseringsgevinst og bidra til å redusere sårbarheten i en liten domstol som allerede har kompetanse på mortifikasjonssaker. I de sjeldne tilfellene hvor det kommer innsigelser mot mortifikasjon, skal saken overføres til en annen domstol i den grad dette følger av de alminnelige vernetingsreglene i tvisteloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2008

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2008