Barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær)

Ot.prp. nr. 69 (2007-2008), Innst. O. nr. 25 (2008-2009), beslutning. O. nr. 40 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. O. nr. 25 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i barneloven. Lovendringene går blant annet ut på at muntlige avtaler på lik linje med skriftlige skal danne grunnlag for fradrag for samvær i bidraget. Videre skal private avtaler som bringes inn for offentlig fastsettelse bare endres dersom endringen utgjør 12 prosent eller mer. Det skal innføres en ordning med automatisk justering av bidraget når barnet går over i en ny aldersklasse. Foreldrenes utgifter til alenereiser i forbindelse med henting og bringing ved samvær skal også omfattes av bestemmelsen om deling av reisekostnader. Fylkesmannens avgjørelser om reisekostnader gis tvangskraft. .

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 04.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2008