Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover (Større trygdemessig likhet for samboere og ektepar. Økning av særtillegget for minstepensjonistektepar. Endringer i reglene om pensjon mv for personer med utenlandsopphold. Endringer i bidragsreglene og andre endringer)

Ot.prp. nr. 4, innst. O. nr. 8, besl. O. nr. 7 for 1993-94, beslutning. O. nr. 7 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.12.1993 Innst. O. nr. 8 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1993

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.1993

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.1993