Personopplysningsloven mv

Ot.prp. nr. 71 (2007-2008), Innst. O. nr. 16 (2008-2009), beslutning. O. nr. 36 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. O. nr. 16 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i personopplysningsloven og en endring i arbeidsmiljøloven. Det er for det første inntatt en hjemmel i personopplysningsloven til å gi forskrifter om særskilte former for behandling av personopplysninger. Departementet tar i første omgang sikte på å bruke hjemmelen til å gi forskrifter om arbeidsgiveres innsyn i ansattes e-post. For det andre er det vedtatt en generell adgang for Datatilsynet til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på personopplysningsloven eller forskrifter gitt i medhold av denne. Endelig er det vedtatt å gi Statens innkrevingssentral en begrenset særnamsmyndighet for innkreving av tvangsmulkt fastsatt i medhold av personopplysningsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 03.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2008