Aksjelova og allmennaksjelova

Ot.prp. nr. 78 (2007-2008), Innst. O. nr. 5 (2008-2009), beslutning. O. nr. 38 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.11.2008 Innst. O. nr. 5 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven som innebærer en forenkling av reglene om fusjon og fisjon. Endringene har sin bakgrunn i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/63/EF som igjen gjør endringer i tredje selskapsdirektiv om fusjon og sjette selskapsdirektiv om fisjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 03.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2008