Pasientskadeloven m.m.

Ot.prp. nr. 81 (2007-2008), Innst. O. nr. 12 (2008-2009), beslutning. O. nr. 11 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. O. nr. 12 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har samrøystes vedteke ei endring av pasientskadeloven som opnar for at Kongen i forskrift kan gi nærmare reglar om dekking av advokatutgifter ved pasientskader, mellom anna reglar om at statens offentlege salærsatsar skal brukast. Odelstinget har med røystene til Arbeidarpartiet, Høgre, Sosialistisk Venstreparti, Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Venstre vedteke ei endring i pasientskadeloven som inneber at ein advokat som tek på seg eit oppdrag for ein klient som ønskjer å fremje eit krav mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE), eller som klagar på NPEs vedtak til Pasientskadenemnda, ikkje kan ta imot betaling etter høgare timesatsar enn den offentlege salærsatsen. Odelstinget har samrøystes vedteke at søksmålsfristen for domstolsprøving av vedtak i Pasientskadenemnda forlengjast frå fire til seks månader. Lovendringane gjeld frå det tidspunktet Kongen fastset.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 25.11.2008

   Behandlet i Lagtinget: 04.12.2008