Folketrygdloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. O. nr. 13 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre vedtatt det lovmessige grunnlaget for at ansvaret for helserefusjoner som utbetales i samsvar med folketrygdlovens kapittel 5, overføres fra Arbeids- og velferdsetaten til Helsedirektoratet. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer, og overføringen av ansvaret skal skje innen 1. januar 2009.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 25.11.2008

   Behandlet i Lagtinget: 04.12.2008