Lov om endringer i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll ( Tolloven)

Ot.prp. nr. 13, innst. O. nr. 21, besl. O. nr. 28 for 1993-94

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 03.02.1994 Innst. O. nr. 21 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.1994

   Behandlet i Odelstinget: 10.02.1994

   Behandlet i Lagtinget: 17.02.1994