Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven).

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 21 (1993-1994)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 13 (1993-94)
  • Dato: 03.02.1994
  • Utgiver: finanskomiteen