Endringer i folketrygdloven

Ot.prp. nr. 8 (2008-2009), Innst. O. nr. 21 (2008-2009), beslutning. O. nr. 44 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. O. nr. 21 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt følgende endringer i folketrygdloven som er knyttet til budsjettforslaget for 2009: - Alderspensjon til pensjonister mellom 68 og 69 år skal ikke lenger inntektsprøves. - Unntak fra kravet om medlemskap i folketrygden i de siste tre årene fram til uføretidspunktet eller dødsfallet. Det er videre innført en begrenset sykepengerett til alderspensjonister mellom 67 og 69 år. I tillegg er retten til hvilende pensjon for uførepensjonister som prøver seg i arbeid utvidet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2008