Mannsroller og likestilling

St.meld. nr. 8 (2008-2009), Innst. S. nr. 208 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 28.04.2009 Innst. S. nr. 208 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om menn, mannsroller og likestilling. Meldingen støttes av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet og med varierende tilslutning fra de øvrige partiene. Et viktig formål med meldingen har vært å samle kunnskapsbasert materiale og data om menn og mannsroller. Det følger av meldingen at regjeringen vil arbeide for at økonomiske ordninger, lover og regler skal være kjønnsnøytrale og ikke diskriminere det ene kjønnet. Meldingen går gjennom og vurderer endringer i ordninger og regler som kan virke diskriminerende overfor gutter og menn. Det går videre frem av meldingen at regjeringen ønsker å styrke fedrene som omsorgspersoner, samt legge forholdene til rette for at far skal ta mer ansvar for barn og familie, blant annet gjennom utvidelse av pappapermisjonen.. Meldingen foreslår tiltak for å endre på et særlig kjønnssegregert arbeidsmarked.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 12.05.2009