Valdsoffererstatningslova

Ot.prp. nr. 12 (2008-2009), Innst. O. nr. 31 (2008-2009), beslutning. O. nr. 49 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2008 Innst. O. nr. 31 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt å oppjustere den øvre grensen for utbetaling etter voldsoffererstatningsloven fra 20 ganger grunnbeløpet i folketrygden til 40 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Endringen tar sikte på å bedre situasjonen for voldsofre som er fornærmet i strafferettslig forstand og for de etterlatte der erstatningsutbetalingen blir delt mellom flere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2008