Endringar i sjøloven mv.

Ot.prp. nr. 16 (2008-2009), Innst. O. nr. 59 (2008-2009), beslutning. O. nr. 79 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.03.2009 Innst. O. nr. 59 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt enkelte endringer i sjøloven. Den viktigste endringen gjelder avgrensing av ansvaret for krav som gjelder oppryddingstiltak etter sjøulykker. Det er også vedtatt en endring som gjelder gjennomføringen av den internasjonale konvensjonen 2001 om erstatningsansvar for bunkersoljesølskade.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.2009

   Behandlet i Odelstinget: 14.05.2009

   Behandlet i Lagtinget: 28.05.2009