Endringer i kommuneloven

Ot.prp. nr. 17 (2008-2009), Innst. O. nr. 62 (2008-2009), beslutning. O. nr. 83 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 01.04.2009 Innst. O. nr. 62 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   De vedtatte endringene i kommuneloven er er i tråd med proposisjonens forslag. Bestemmelsene regulerer blant annet spørsmål vedrørende møteoffentlighet og lovlighetskontroll av avgjørelser i denne forbindelse. Det er også vedtatt at kommunene skal rapportere i årsberetningen om tiltak for å sikre høy etisk standard.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.2009

   Behandlet i Odelstinget: 19.05.2009

   Behandlet i Lagtinget: 28.05.2009