Endring i straffeloven

Ot.prp. nr. 22 (2008-2009), Innst. O. nr. 73 (2008-2009), beslutning. O. nr. 88 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.05.2009 Innst. O. nr. 73 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en rekke endringer i straffeloven. Til sammen med de endringer i straffeloven som ble vedtatt i 2005 og 2008 utgjør de den alminnelige og spesielle delen til straffeloven 2005. Endringene nå innholder kapitler i straffeloven om vern av informasjon og informasjonsutveksling, om uriktig forklaring og anklage, om vern av folkehelsen og det ytre miljø, vern av den personlige frihet og fred, voldslovbrudd, seksuallovbrudd, vinningslovbrudd og liknende krenkelser av eiendomsretten, skadeverk og fremkalling av fare for allmennheten, vern av tilliten til penger og visse dokumenter, bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet og kreditorvern.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.2009

   Behandlet i Lagtinget: 04.06.2009