Odelstinget - Møte torsdag den 8. januar 2009 kl. 12.57

Dato: 08.01.2009

Referatsaker

Sak nr. 2 [14:15:28]

Referat

 • 1.(32)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven (Besl. O. nr. 44 (2008–2009))

  • 2. lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) (Besl. O. nr. 45 (2008–2009))

  • 3. lov om endringar i utlendingslovgivinga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.) (Besl. O. nr. 46 (2008–2009))

  • 4. lov om endringer i husleieloven (Besl. O. nr. 47 (2008–2009))

  • 5. lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen) (Besl. O. nr. 48 (2008–2009))

  • 6. lov om endringar i lov om erstatning frå staten for personskade valda ved straffbar handling m.m. (valdsoffererstatningslova) (Besl. O. nr. 49 (2008–2009))

  • 7. lov om endringar i straffeprosessloven mv. (tingretten si handsaming av saker om ikkje vedtekne førelegg mv.) (Besl. O. nr. 50 (2008–2009))

  • 8. lov om endringer i lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring (Besl. O. nr. 51 (2008–2009))

  • 9. lov om endring i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) (Besl. O. nr. 52 (2008–2009))

  • – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(33)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) (Besl. O. nr. 45 (2008–2009))

  • 2. lov om endringer i folketrygdloven (Besl. O. nr. 44 (2008–2009))

  • 3. lov om endringar i pasientskadeloven m.m. (dekking av advokatutgifter og forlengt søksmålsfrist) (Besl. O. nr. 11 (2008–2009))

  • 4. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) mv. (Besl. O. nr. 12 (2008–2009))

  • 5. lov om endringar i legemiddelloven, apotekloven og lov om medisinsk utstyr (Besl. O. nr. 9 (2008–2009))

  • 6. lov om endringar i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (Besl. O. nr. 10 (2008–2009))

  • 7. lov om endringer i arveloven mv. (arv og uskifte for samboere) (Besl. O. nr. 37 (2008–2009))

  • 8. lov om endringar i aksjelova og allmennaksjelova (Besl. O. nr. 38 (2008–2009))

  • 9. lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger) (Besl. O. nr. 39 (2008–2009))

  • 10. lov om endringar i lov om erstatning frå staten for personskade valda ved straffbar handling m.m. (valdsoffererstatningslova) (Besl. O. nr. 49 (2008–2009))

  • 11. lov om endringer i pengespilloven m.m. (grasrotandel) (Besl. O. nr. 41 (2008–2009))

  • 12. lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.) (Besl. O. nr. 15 (2008–2009))

  • 13. lov om endringer i opplæringslova (Besl. O. nr. 42 (2008–2009))

  • 14. lov om endring i barnehageloven (Besl. O. nr. 43 (2008–2009))

  • 15. lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (Besl. O. nr. 35 (2008–2009))

  • 16. lov om endring i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) (Besl. O. nr. 52 (2008–2009))

  • 17. lov om endringer i lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring (Besl. O. nr. 51 (2008–2009))

  • 18. lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. (Besl. O. nr. 34 (2008–2009))

  • – er sanksjonert under 19. desember 2008

   Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(34)

  Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) (Ot.prp. nr. 23 (2008–2009))

 • 4.(35)

  Lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) ((Ot.prp. nr. 24 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(36)

  Lov om endringer i lov om svangerskapsavbrudd (abortloven) (Ot.prp. nr. 27 (2008–2009))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(37)

  Lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning) (Ot.prp. nr. 22 (2008–2009))

 • 7.(38)

  Lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (kontaktforbud med elektronisk kontroll, endring av saksbehandlingsreglene for besøksforbud mv.) (Ot.prp. nr. 25 (2008–2009))

 • 8.(39)

  Lov om endringer i bilansvarslova (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar) (Ot.prp. nr. 28 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 6–8 sendes justiskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.