Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

St.prp. nr. 5 (2008-2009), Innst. S. nr. 12 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.10.2008 Innst. S. nr. 12 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens foreslåtte tiltakspakke for å avhjelpe likviditetsproblemet i pengemarkedet overfor norsk banknæring. Finansdepartementet gis fullmakt til i 2008 og 2009 å ta opp statslån, og til utlån av statspapirer med pant i eller bytte med obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) innenfor en samlet ramme av 350 mrd. kroner. Stortinget har bedt Regjeringen sikre at de 20 sparebanker som ikke har tilgang til kredittforetak, og som derfor ikke har mulighet direkte å benytte bytteordningen mellom OMF og statspapirer, og som heller ikke kan benytte F-lån fra Norges Bank med 2 års varighet, gis mulighet til å dra mer direkte nytte av tiltakspakken. Stortinget har også understreket at dersom tiltakene utvides til å omfatte statlig støtte eller garantier, vil det være naturlig å kople dette til begrensninger i bonuser og utbytte, og det forventes at dette reflekteres i adferden til bankenes ledelse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 24.10.2008