Lov om endringer i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen ( utvide den obligatoriske grunnskolen til 10 år, for nye 6-åringer)

Ot.prp. nr. 21, innst. O. nr. 36, besl. O. nr. 42 for 1993-94, beslutning. O. nr. 42 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 04.05.1994 Innst. O. nr. 36 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 09.05.1994

   Behandlet i Lagtinget: 20.05.1994