Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 36 (1993-1994)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 21 (1993-94)
  • Dato: 04.05.1994
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen