Utlendingsloven

Ot.prp. nr. 26 (2008-2009), Innst. O. nr. 54 (2008-2009), beslutning. O. nr. 72 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 12.03.2009 Innst. O. nr. 54 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Mot stemmene til Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre har Odelstinget vedtatt at referansepersoner som har opphold på humanitært grunnlag, flyktningstatus eller har opphold gjennom regelverket om familieinnvandring, som hovedregel må ha fire års arbeid eller utdanning for at de skal kunne innvilges familiteetablering. Formålet er å redusere ankomsten av asylsøkere som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse, og at kravet skal virke som et incentiv til å ta arbeid og utdanning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2009

   Behandlet i Odelstinget: 24.03.2009

   Behandlet i Lagtinget: 02.04.2009